Skip to content

Ontstoppingsbedrijf van Elp & Van Riel waarschuwt voor oplichters!!

Wij worden de laatste tijd meerdere keren gebeld door klanten die gebruik hebben gemaakt van een ontstoppingsdienst die zich voor doet als ons Ontstoppingsbedrijf van Elp & van Riel. Let hier goed voor op het zijn absurd hoge bedragen en vaak zijn de problemen niet eens opgelost. Deze bedrijven zijn absoluut niet aan ons gekoppeld en wij huren ook geen andere ontstoppingsbedrijven in!!!!!

U kunt deze malafide oplichters herkennen aan een personenwagen of witte bus/caddy er staat ook geen reclame op. Onze bussen zijn allemaal voorzien van reclame. Mochten ze toch op uw stoep staan verzoek ze dan weg te gaan.

U kunt ons bereiken op:
0570-531407 Ontstoppingsbedrijf van Riel
0573-250048 / 085-0479083 Ontstoppingsbedrijf van Elp

Met vriendelijke groet,
Ontstoppingsbedrijf J. van Elp

Septic Tank

De septische put, in Nederland vaak septic tank of septictank of IBA systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater)genoemd, is een waterdichte bak waarop het riool van een huis is aangesloten. In de septische put worden de bezinkbare deeltjes van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Een deel van de bezonken deeltjes verteert en de vloeistof wordt geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook wordt het water dat uit de septische put stroomt soms verder gereinigd in een rietland of helofytenfilter. Daar waar geen oppervlaktewater is, wordt op de bodem geloosd via een infiltratievoorziening, bijvoorbeeld een zak- of stapelput.

Septische putten waren vroeger nodig omdat het water dat in de riool geloosd werd zonder meer in de natuur terecht kwam. Heden ten dage wordt het meeste afvalwater via het riool naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar gezuiverd. Voorzuivering in een septische put is dan contraproductief; het vuil komt verdund in de zuiveringsinstallatie terecht, en dit belet een goede zuivering. Daar waar geen riool aansluiting mogelijk is, is de septic tank nog steeds de voorgeschreven voorziening.

Zorgplicht

In Nederland waren er in 2004 nog 160.000 percelen niet aangesloten op een riool dat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie leidt. In de Wet Milieubeheer staat dat een gemeente verplicht is (de zogenaamde zorgplicht) al het afvalwater in te zamelen dat binnen haar grenzen vrijkomt, tenzij dit niet doelmatig geacht wordt. De doelmatigheid is een subjectief begrip dat door elke provincie bepaald wordt. In grote lijnen komt het er meestal op neer dat als de kosten van aansluiting op de riolering van een of meerdere percelen hoger is dan een bepaald drempelbedrag de gemeente niet verplicht is om riolering aan te leggen.

De gemeente kan dan bij de provincie ontheffing van haar zorgplicht aanvragen. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel verplicht is het afvalwater ter plaatse te zuiveren conform de geldende lozingenbesluiten. Alle percelen die niet aangesloten zijn op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkende voorziening te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Op veel plaatsen wordt dit door gemeente en waterschap komende jaren ingevuld. Uiteindelijk zullen naar verwachting zo’n 40.000 percelen niet op de riolering aangesloten worden en dus voorzien worden van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater.

Ontstoppingsbedrijf J. van Elp uit de regio Lochem regelt het voor u!